ALGEMENE VOORWAARDEN

Alle prestaties, leveringen en verkopen van PLOTZ zijn onderworpen aan de volgende algemene voorwaarden, tenzij er schriftelijk een andere overeenkomst opgemaakt is.
Door het feit zelf van de verkoop of van het ondertekenen van de overeenkomst wordt de klant verondersteld ze te kennen en ze te aanvaarden.


 • Offertes gelden enkel voor de vermelde duur. Staat er geen geldigheidsduur, dan is de offerte geldig voor een periode van vijftien dagen vanaf haar opmaakdatum.

  Offertes zijn steeds onderhevig aan eventuele schommelingen van de kostprijsfactoren zoals grondstoffen en materialen, lonen en sociale lasten, valuta, …

  Deze clausule is ook van toepassing op offertes tegen vaste aanneemsom, mits het prijsverschil dat in rekening wordt gebracht boven het bedrag van de begroting gemotiveerd wordt.
   
 • Verzendingen gebeuren steeds op risico van de bestemmeling, ook wanneer ze franco gaan.
   
 • PLOTZ neemt het recht verkochte goederen en/of geleverde prestaties te facturen naargelang van de levering of de uitvoering, ook als dit laatste slechts gedeeltelijk gebeurde.
   
 • Vertraging in de levering geeft de koper geen recht op schadevergoeding of op vernietiging van de bestelling. Schadevergoeding kan door de klant enkel geëist worden indien ze uitdrukkelijk en schriftelijk werd aangevraagd. Gevallen van overmacht sluiten daarboven alle, ook schriftelijk bedongen,
  schadevergoeding uit, om het even in welke mate de uitvoering van de bestelling of de overeenkomst erdoor wordt beïnvloed.
   
 • PLOTZ' facturen zijn contant betaalbaar, tenzij er schriftelijk anders overeengekomen is.

  Alle facturen die niet op de vervaldag betaald worden, brengen van rechtswege en zonder aanmaning een netto-intrest op van 12% per jaar vanaf de factuurdatum tot op datum van de volledige betaling.

  Alleen door het feit van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de factuur op de vervaldag, is van rechtswege en zonder aanmaning, buiten de interest, per factuur ook een schadevergoeding verschuldigd van 15%, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt. Het schadebeding per factuur kan maximaal 2000 euro bedragen.
   
 • Alle inningskosten zijn steeds ten laste van de klant.
   
 • Bij gebrek aan betaling op de vervaldag van een factuur betrekking hebbende op een gedeeltelijke levering of prestatie neemt PLOTZ het recht om zonder aanmaningen de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te verbreken.

  Bij overlijden, faillissement of onbekwaamheid van de klant of bij ontbinding van de vennootschap neemt PLOTZ het recht om zonder aanmaning, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te verbreken.
   
 • Bij gebrek aan betaling  van de factuur op haar vervaldag, worden alle verschuldigde sommen opeisbaar, welke betalingsovereenkomst er ook opgemaakt is. 
   
 • Eventuele bezwaren of klachten moeten, om ontvankelijk te zijn, uiterlijk binnen de vijf dagen na het einde van de prestaties of de ontvangst van de levering, per aangetekend schrijven meegedeeld worden.
   
 • Geleverde goederen blijven eigendom van PLOTZ zolang de volledige betaling met inbegrip van eventuele rente en schadevergoeding niet gebeurd is.
   
 • Annulatie van de overeenkomst kan enkel wanneer dit uitdrukkelijk, schriftelijk, voorafgegaand en individueel werd overeengekomen en heeft in ieder geval niet voor gevolg dat het betaalde voorschot moet terugbetaald worden. Dit voorschot blijft verworven als schadevergoeding voor het geleden verlies.
   
 • De overeengekomen prestaties zullen door ons of voor onze rekening onder onze verantwoordelijkheid worden uitgevoerd. Indien de klant zelf alle of een gedeelte van de overeengekomen prestaties uitvoert of een hiervoor een derde partij inschakelt, dan verbindt de klant zich er toe PLOTZ schadeloos te stellen voor alle uitgaven, prestaties en gederfde winst, met een minimum van 20% van het bedrag van de prestaties die werden afgenomen.
   
 • Wanneer de klant of zijn vertegenwoordiger aan ons bij de uitvoering van de prestaties bepaalde vereisten met betrekking tot materialen of uitvoeringsprocédés oplegt ondanks ons geschreven en gemotiveerd voorbehoud, dan zullen wij van alle verantwoordelijkheid ontlast worden voor alle tekortkomingen die verband houden met de keuze van het genoemde materiaal of procédé.
   
 • De partijen zien af van de opgelevingsformaliteiten. De inbezitname van het werk na beëindiging van de werken, geldt als goedkeuring van deze werken, behoudens geldige betwistentingen die binnen de vijf dagen na de beëindiging van de werken per aangetekende brief geformuleerd worden.
   
 • In geval van betwistingen of geschillen is enkel de handelsrechtbank van Gent bevoegd.